Alt om jegerprøven

I dagens Norge må alle som ønsker å jakte på vilt ta jegerprøven. Slik har det vært siden 1. april 1986. Prøven er et kurs som må gjennomføres, og det må videre avlegges eksamen og jegerprøven må bestås. Det finnes ulike regler når det kommer til alder for hvem som kan jakte på hva. Det er forskjell på småviltjakt og storviltjakt. Det er Miljødirektoratet som har det øverste ansvaret for jegerprøven, men det er Norges Jeger- og Fiskerforbund som gjennomfører kursene på lokalnivå rundt omkring i Norge.

Innhold i jegerprøven

Jegerprøven består av både en teoretisk prøve og et praktisk kurs. Selve kurset er på 30 timer. Disse timene er fordelt på ni ulike kurstema. Av de ni temaene, kan deltakerne gjennomføre to av temaene på internett som selvstudium, men da må det dokumenteres overfor instruktør at emnene er gjennomført. De ni kurstemaene er «Jakt og holdninger», «Våpen og våpenlovgivningen», «Human og sikker jakt i praksis», «Skyting med hagle og rifle», «Artskunnskap», «Lover og forskrifter», «Jaktformer», «Ettersøk av skadet vilt» og «Håndtering av felt vilt».

Organisering av jegerprøven

Av de ni kurstemaene, er det flere som må gjennomføres på kurset. Dette gjelder «Jakt og holdninger», «Våpen og våpenlovgivningen», «Human og sikker jakt i praksis», «Skyting med hagle og rifle». Av de fem resterende temaene kan to gjennomføres som selvstudium via internett, men da må kunnskapen dokumenteres. I tillegg må deltakerne gjennomføre en skytetest med 15 rifleskudd og 25 hagleskudd. Her har resultatet av skytingen ikke noe å si for godkjennelsen. I tillegg må en teoriprøve med flervalgsoppgaver der 40 av 50 svar er riktige avlegges.

Alderskrav og begrensninger

Fra og med det kalenderåret kandidaten blir fjorten år, kan jegerprøven avlegges. For å kunne gå på jakt som så ung, må foresatte godkjenne at ungdommen gjennomfører jegerprøven. Videre kan sekstenåringer delta på småviltjakt med våpen. Som sekstenåring kan personen også avlegge skyteprøve for storvilt og få opplæring innen dette. Da må det også stilles samtykke fra foresatte, og det må være en tilsynsperson som kontrollerer jakten. Denne personen må ha drevet med jakt, betalt jegeravgift i tre år og kunne kontrollere og instruere kandidaten i jaktsammenheng.

Jegerprøvens kostnad og omfang

Jegerprøven gjennomføres som sagt via kurs. Disse kursene er det stort sett Norges Jeger- og Fiskerforbund som gjennomfører lokalt rundt omkring i Norge. De gjennomfører omlag 550 jegerprøvekurs årlig, og utdanner dermed hele 9 500 nye jegere av totalt 13 000–14 000 årlig. Det er Miljødirektoratet som har det overordnede ansvaret for kursene, men det er kommunene som står for det praktiske i forhold til gjennomføring. Kursene koster omlag 2 000–3 500 kr, og da inneholder kurset Jegerprøveboken og medlemskap i NJFF. Prisen blir lavest om kursdeltakeren allerede er NJFF-medlem.

Jegerprøvens formål

De siste årene har det vært et stadig sterkere fokus på holdninger og etisk gjennomføring av jakt. Kursene ble oppdatert i tråd med dette i 2017. Fremdeles er fokuset å skape sunne jaktholdninger blant jegerne. Jegerne skal ha en viss kunnskap innen jakt før de kan praktisere det. Det er et stort ansvar å gå på jakt, og den skal være human. Det stilles krav til artskunnskap, sikkerhet i forhold til våpen, fangstmetoder og jakt sammen med hund. Jegerprøven sikrer at jakten er sikrest mulig for både jeger og vilt.