Jakt på storvilt i Norge

Når det kommer til jakt i Norge, skiller vi mellom småviltjakt og storviltjakt. Storviltjakt på sin side omfatter jakt på større ville dyr, slik som elg, hjort, villrein, rådyr, dåhjort, muflon, moskusfe, ulv, bjørn, villsvin, jerv og gaupe. Jakt på blant annet elg, hjort og villrein krever en spesiell fellingstillatelse, som spesifiserer hvilke dyr du kan skyte i helt konkrete områder. Dessuten må du betale fellingsavgift, bestemt og satt av den enkelte kommune, i etterkant av gjennomført jakt på disse dyrene. Ved å følge satte retningslinjer kan storviltjakt generere gode friluftsopplevelser, utfordringer og kjøtt på bordet.

  • Miljødirektoratet har et overordnet ansvar for storviltjakt i Norge
  • Jakt på privat grunn krever tillatelse fra grunneier
  • Du må minst ha fylt 18 år for å kunne jakte på storvilt
  • Under jakt har du et stort ansvar om å verne om naturen og dens ressurser
  • Enkelte jaktområder og jaktfelt er svært populære

Retningslinjer for storviltjakt i Norge

Miljødirektoratet har et overordnet ansvar om å forvalte storvilt i Norge, og dessuten utforme regelverket for jakt, fangst og fiske. Retningslinjene for jakt i Norge sier blant annet at forvaltningen av storvilt skal foregå på en bærekraftig, fornuftig og human måte. Blant annet innebærer dette at dyr og øvrig natur ikke skal bli utsatt for unødige lidelser eller skader. Human jakt og fangst står sentralt i den obligatoriske jegeropplæringen, og det er viktig for å verne om naturen og dets artsmangfold. Dessuten er kontrollert jakt viktig for en bærekraftig utvikling.

Retningslinjene for jakt på privat grunn avviker noe sammenlignet med jakt på offentlig grunn. Utøvelse av jakt på privat grunn krever grunneiers tillatelse, mens for å kunne jakte på offentlig grunn må du som jeger ha vært bosatt i Norge i minst tolv måneder. Dersom du benytter motoriserte kjøretøy under jakt er det viktig at jaktvåpnene ikke er ladd. Våpenet skal være under tilsyn og plasseres på et lett tilgjengelig sted. Det er under jakt forbudt å avfyre skudd fra motoriserte kjøretøy, og dessuten forfølge vilt, avlede viltets oppmerksomhet og lokalisere vilt utenfor vei med kjøretøyet.

Opplæringsjakt på storvilt

For å kunne begynne å jakte storvilt må du ha fylt 18 år, men du kan riktignok delta på storviltjakt fra du er 16 til 18 dersom du er under forsvarlig tilsyn av en erfaren jeger over 20 år. Opplæringsjakt er en viktig del av det å kunne begynne å jakte på storvilt. Under opplæringsjakt skal tilsynspersonen være nært til deg, og dermed kunne sikre og gripe inn ved behov, og ikke minst kunne være tilgjengelig for veiledning. Som opplæringsjeger må du dessuten ha foresattes samtykke, og selv ha bestått både jegerprøven og skyteprøven for storviltjegere.

Ditt ansvar som storviltjeger

Uavhengig av om du allerede er jeger, eller er interessert i å begynne med jakt, er det viktig at du setter deg grundig inn i regelverket som omfatter storviltjakt. Enhver som driver med jakt, plikter å jakte på en lovlig og allment akseptert måte, og dessuten må du la deg kontrollere av politiet, Statens naturoppsyn eller eventuelt av lokale jaktoppsyn. All jakt som utøves i Norge skal ta hensyn til naturen, og dessuten utøves på en måte som verner om naturens produktivitet og artsmangfold. Som storviltjeger har du et stort ansvar.

Populære jaktfelt og jaktområder for storvilt

Statskog SF er et statlig foretak som forvalter skog- og fjelleiendommer, samt deres tilhørende ressurser, i Norge. Statsgrunnen i Finnmark har riktignok vært forvaltet av Finnmarkseiendommen siden 2006, men ellers forvalter Statskog store områder i hele resten av landet, inklusive jaktområder. Konkurransen om jaktområder for storviltjakt er i enkelte områder stor, mens den går ned andre steder. Enkelte steder kan ha over 60 ulike jaktlag på ett og samme jaktfelt. Eksempler på slike jaktfelt er Kvænangsbotn og Rostadalen i Troms, samt Bogn søndre og Ørsundli i Trøndelag.