Småviltjakt

Småvilt, det motsatte av storvilt, er et samlebegrep som brukes om jaktbare dyr av mindre størrelse. Ellers kan småvilt defineres som samtlige viltarter som ikke går innunder definisjonen for storvilt, sett bort ifra jerv. Eksempler på arter som regnes som småvilt i Norge er rødrev, rugde, ender, vadefugler, skogsfugler, kanin, hare, røyskatt, mår, bever, storfugl, ekorn, orrfugl og rype. Småvilt jaktes gjerne på med det vi kaller småvilthunder, typisk hunder med utpreget god luktesans og sporingsevne. Det er riktignok kun lov å jakte på et fåtall av småviltartene.

Generelle krav til småviltjakt

Småviltjakt foregår som nevnt gjerne med jakthunder, og det kan benyttes både hagle og rifle. Selve småviltjakta kan utøves av alle med bestått jegerprøve og gyldig jegeravgift, og med tillatelse fra grunneier enten det er snakk om statlig eide områder eller områder med privat eier. Aldersgrensen er lavere for jakt på småvilt sammenliknet med storvilt, og selve grensen for å utøve småviltjakt uten en tilsynsjeger til stede er i Norge 16 år. De ulike jaktbare småviltartene har ulike jakttider, hvilket reguleres i en forskrift om jakt- og fangsttider.

Fri småviltjakt på hav og fjord

En rekke fuglearter går innunder samlebetegnelsen småvilt, og på fugl som ligger på eller flyr over sjøvann kan du uavhengig av tillatelse fra grunneier jakte fritt fra båt, i følge den frie jaktretten. Den frie jaktretten tilhører alle norske statsborgere, og for øvrig individer som har bodd i Norge det foregående året fram til dags dato. Retten strekker seg dessuten over tørt land som befinner seg i området rundt og ovenfor vannkanten. Ettersom høyden på sjøvann varierer med flo og fjære, varierer også jaktretten i tråd med dette.

Jakt og fangst av bever

For bever som enkeltart vedtar kommunene i Norge selv mål for en bærekraftig forvaltning av beverbestandene innad kommunen. Gjennom forskrift kan kommunene åpne for jakt og fangst i en nærmere fastsatt periode innen den rådende jakttiden, avgrense området for jakt på bever og dessuten fastsette en kvote for uttaket av bever. Ved jakt på bever er det lov å bruke slagfelle, hagle og rifle. Ammunisjonen må ha ekspanderende prosjektil men en anslagsenergi på minimum 980 joule, målt i en avstand på 100 meter.

Rype- og skogsfugljakt

Jakt på rype og skogsfugljakt kan drives både med og uten hund. Dersom jakten foregår med hund, er det mest hensiktsmessig å jakte mot vinden. Dette gir hunden mulighet til å kunne lukte fuglen eller eventuelle andre spor av den. Som oftest anvendes setterraser, pointere og vorsthunder til jakt på småvilt. Jakt med hund krever et godt samspill mellom jeger og hund, men metoden er gjerne svært effektiv. Noe rype blir fanget i snare, et fangstredskap, om vinteren, og det er selvsagt mulig å drive jakt uten hund.

Hare- og revejakt

I likhet med jakt på rype og skogsfugl, foregår gjerne jakt på hare og rev med bruk av jakthund. Hunden søker og leter opp selve viltet eller eventuelt spor av det. Videre gir hunden signal til jegeren idet byttet er oppreist. Fram til signalet går befinner jegeren eller flere jegere seg på poster, som er plassert i området der byttet gjerne trekker forbi. En rekke hunderaser er aktuelle for denne typen jakt slik som dunker og sveitser-, finske- og svenskestøvere. Rev kan også fanges i feller og med andre metoder.